Subsidieregelingen

Er bestaan honderden subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden in Nederland. De meestgebruikte subsidieregelingen ziet u hieronder genoemd. Het is begrijpelijk dat u het als ondernemer lastig vindt om een weg te vinden in het woud van alle subsidieregelingen. Wat zijn de specifieke voorwaarden, eisen en aanvraagprocedures? Wij adviseren u graag. Wij volgen de regelingen op de voet en helpen u om uw kansen te benutten.

Bekijk hieronder wat de meest gebruikte subsidies inhouden en waar je aan moet voldoen om recht te krijgen op deze subsidie.

DHI

Demonstratieprojecten – Haalbaarheidsstudies – Investeringsvoorbereidingsprojecten

De DHI-regeling biedt Nederlandse mkb-ondernemingen de kans om te exporteren en investeren in opkomende markten en in ontwikkelingslanden. Er zijn drie varianten:

 • Haalbaarheidsstudie 

Een buitenlandse klant uit een DHI land is van plan te investeren in een product van een Nederlandse mkb-onderneming. Met een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of deze investering op technisch of financieel vlak haalbaar is. Hoe komt het project er uit te zien? Wat past het best bij de lokale omstandigheden? Kan de investering binnen de gewenste termijn worden terugverdiend? En is het project wel financierbaar? Dit zijn vragen waar deze studie antwoord op moeten geven. De kosten van de haalbaarheidsstudie worden voor 50% gesubsidieerd tot een maximum van €100.000. Zowel met het regelen van de subsidie, als het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie kunnen wij u helpen.

 • Investeringsvoorbereidingsstudie

Een Nederlandse MKB-onderneming is van plan een investering te doen in een DHI land. Met een investeringsvoorbereidingsstudie wordt onderzocht of deze investering op technisch of financieel vlak haalbaar is. Het verschil met de haalbaarheidsstudie is dat ú het initiatief neemt te investeren, in plaats van een mogelijke klant.  Naast het exporteren van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten wordt ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf wordt versterkt. Binnen de studie worden eveneens de vragen gesteld: Hoe komt het project er uit te zien? Wat past het best bij de lokale omstandigheden? Kan de investering binnen de gewenste termijn worden terugverdiend? En is het project wel financierbaar? De kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie worden voor 50% gesubsidieerd tot een maximum van €100.000. Zowel met het regelen van de subsidie, als het uitvoeren van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen wij u helpen.

 • Demonstratieproject

Een Nederlandse MKB-onderneming wilt in een DHI-land een technologie, kapitaalgoed of dienst demonstreren. Hiermee kan aangetoond worden dat het product effectief en rendabel is. Bij een demonstratieproject in een DHI-land kan 50% van de kosten gesubsidieerd worden tot een maximum van €200.000.

DGGF

Dutch Growth and Investment Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een subsidie bedoeld voor MKB-ondernemers die van plan zijn te investeren of exporteren naar een ontwikkelingsland. Dit betreft vaak een onderneming met een relatief groot risico. Een DGGF financiering zal dan eerder verleend worden dan bij een bank. Het DGGF is een fonds van de overheid, die neemt hier meer risico in. De financiering moet bijdragen aan de werkgelegenheid in Nederland, en aan vergroting van de lokale kennisoverdracht of productiekracht in het doelland. Rocon kan voor u de DGGF aanvraag verzorgen, oplopend tot een financiering van €15.000.000.

DTIF

Dutch Trade and Investment Fund

Het Dutch Trade Investment Fund (DTIF) is een fonds die bedoeld is voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in, of exporteren naar buitenlandse markten. Als u de financiering van een mogelijke investering niet rond krijgt kan deze subsidie de oplossing zijn. Het verschil met het DGGF is dat deze subsidie geldt voor alle landen behalve ontwikkelingslanden. Het doel van dit fonds is om de Nederlandse handel te bevorderen. Het DTIF verstrekt maximaal €15 miljoen euro per project en is beschikbaar voor alle landen behalve de landen die door DGGF worden bediend. Rocon kan voor u de aanvraag verzorgen.

FDOV

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

Het FDOV richt zich op de armoedebestrijding, duurzame economische groei en zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden, door het ondersteunen van Publiek Private Samenwerking (PPS). PPS is een samenwerking tussen overheidsorganisaties, particuliere ondernemingen en niet-overheidsorganisaties. Binnen het FDOV zijn er twee thema’s, 1) voedselzekerheid en 2) private sector ontwikkeling.

Een initiatief moet gericht zijn op een van de volgende thema’s:

 • Verbetering van de lokale beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatief goede voeding
 • Efficiëntere markten en duurzame ketenontwikkeling
 • Inclusieve businessvoorstellen die een aantoonbare impact hebben op lage inkomensgroepen
 • Het verbeteren van vrouwelijk ondernemerschap

FDW

Fonds Duurzaam Water

Het Fonds Duurzaam Water is een publiek-private samenwerking faciliteit en heeft als doel de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Het project moet erop gericht zijn de armoede te verminderen, duurzame economische groei te bevorderen en de zelfredzaamheid te bevorderen. De Rijksdienst Voor ondernemingen steunt gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijven en niet-overheidsorganisaties. Deze subsidieregeling richt zich op de volgende aspecten:

 • Een verbeterde toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en afvalwerking
 • Gericht op een efficiënt en duurzaam watergebruik met name in de landbouw
 • Gericht op veilige delta’s en verbeterde stroomgebieden

LIFE

LIFE is een Europese subsidieregeling die gericht is op het milieu en klimaat. Deze subsidieregeling biedt organisaties de mogelijkheid om innovatieve technologieën te demonstreren en nieuwe kennis te ontwikkelen welke bijdragen aan natuurbehoud en milieubescherming. Binnen het LIFE-programma zijn er twee sub programma’s te onderscheiden: Milieu & Klimaat.

Het programma Milieu is opgedeeld in drie onderdelen

 • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen: het ontwikkelen, testen of demonstreren van een projectidee met als doel een groene en circulaire economie
 • Natuur en biodiversiteit: het ontwikkelen, testen of demonstreren van een idee met als doel het beschermen en verbeteren van met name Natura 2000-gebieden
 • Informatie en bestuur: gericht op de communicatie, het verspreiden van informatie met als doel de bewustwording van het milieu

Het programma Klimaat is opgedeeld in drie onderdelen:

 • Vermindering klimaatverandering: u heeft een idee om de wetgeving en het beleid aan te passen of wilt een projectidee ontwikkelen, testen of demonstreren waarmee de uitstoot van broeikasgassen kan worden gereduceerd
 • Aanpassing klimaatverandering: het ontwikkelen, demonstreren of testen van een projectidee waarmee we ons kunnen voorbereiden op klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast
 • Informatie en bestuur: u richt zich op de communicatie, het verspreiden van informatie met als doel de bewustwording rond klimaatverandering

Kenmerken subsidieregeling:

 • 50-75% van subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd (minimaal EUR 1.000.000)
 • Samenwerking met meerdere organisaties

SDGP

Sustainable Development Goals Partnership

Het Sustainable Development Goals Partnership (SDGP) is een subsidieregeling van de Nederlandse overheid. Deze regeling kent twee hoofddoelen in ontwikkelingslanden:

 • Einde aan honger
 • Fatsoenlijke banen creëren en economische groei

De subsidieregeling kent verschillende thema’s per tenderperiode. Een projectvoorstel kan ingediend worden wanneer aan een van deze thema’s een bijdrage wordt geleverd. De huidige thema’s zijn als volgt:

 • Het verhogen van het inkomen en het verbeteren van werk(omstandigheden) van vrouwen en jongeren
 • Verduurzaming van waardeketens
 • Verbetering van voedingswaarde
 • Verduurzaming van voedselproductie systemen

Verder kent de subsidie de volgende kenmerken:

 • Het subsidiepercentage is 50% en subsidiabele bedrag ligt tussen de EUR 500.000 en EUR 3.000.000 per project
 • De SDGP-regeling is geldig voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in het SDGP-landenlijst
 • Er is een samenwerking van maximaal 6 partners en bevat tenminste: een Nederlandse organisatie, een lokale organisatie, een ngo of kennisinstituut, een bedrijf en een overheidsinstelling

WWSD

Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s

Het WWSD is een regeling waarbij Nederlandse en lokale consortiumpartijen gestimuleerd wordt om samen te werken. Bij deze regeling kan er een subsidie worden verstrekt voor een haalbaarheidsstudie, pilotproject of demonstratieproject.

Deze regeling richt zich op de volgende thema’s:

 • Drinkwater en sanitatie
 • Duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens
 • Veiligheid
 • Klimaat
 • Voedsel en Ecosystemen
 • Water en energie

Het beschikbare budget is €2.000.000 per tender.